Regulamin sklepu internetowego

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą” BABYHAND z Puciem

 

 

§1  Postanowienia Ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest firma Babyhand Sylwia Sobierajska, z siedzibą ul. Stolarska 26, 42-300 Myszków. Identyfikującą się numerem NIP 9252077107, REGON 525692566 dalej zwany „Organizatorem”.

2.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3.     Konkurs rozpoczyna się dnia 23.09.2023 r. godz. 20:00, a kończy się dnia 08.10.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)     zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)     posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d)     posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram

e)     jest obserwatorem konta Organizatora

f)      wykona Zadanie Konkursowe.

3.     Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4.     Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.     Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „ Czym ostatnio zaskoczyło mnie dziecko?” pod postem konkursowym. Post konkursowy znajduje się na profilu Organizatora .  Konkurs jest skierowany do obserwatorów profilu Organizatora na Instagramie. Uczestniczy, którzy do tej pory nie obserwowali profliu Babyhandpl, są zobowiązani zaobserwować profil Organizatora.

6.     Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza : Spełnienia warunku obserwowania profilu Organizatora, twórczej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź zamieszczamy pod postem konkursowym.

7.     W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8.     Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

9.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.     Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2.     Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.     Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi nagrodzonej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi nagrodzonej, w tym techniką drukarską, reprograficzną.

b)     w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi nagrodzonej w sposób inny niż określony w pkt a – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie odpowiedzi nagrodzonej do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.     Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 (Trzy) osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu[MP8] . Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.     Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców , którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3.     Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a)     Nagroda I –

Vocher do sklepu Babyhand o wartości 150 Zł + Gra Pucio

( Memo logopedyczne LUB Pucio „Pierwsze Zabawy”)

b)     Nagroda II –

Voucher do sklepy Babyhand o wartości 100 ZŁ + Duża książka Pucia

( Pucio „Mówi pierwsze słowa” LUB Pucio „Na Wsi”)

c)     Nagroda III –

Voucher do sklepu Babyhand o wartości 50 Zł + Mała książeczka Pucia

( „Co robi Pucio?” LUB Pucio „Rośnie Zdrowo”)

 

4.     Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5.     Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.10.2023 r.

6.     Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram ( konto Organizatora : Babyhandpl )   ( najpóźniej dnia 16.10.2023 r.)

7.     Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres poczta@babyhad.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

9.     W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11.  Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

13.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14.  Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz

16.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

§5. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy w sposób mailowy. Adres e-mail poczta@babyhand.pl

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.     Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail poczta@babyhand.pl

8.     Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9.     Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Babyhand z Puciem” na adres  e-mail poczta@babyhand.pl  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu .

2.     Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.     Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację drogą mailową.

4.     Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem  23.09.2023r.

2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.babyhand.plK

5.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

8.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 


 [MP1]

Uzupełnij wykropkowane miejsca. Wybierz odpowiednie opcje, jeżeli wynika to z komentarza.

 

I pamiętaj. Przepisy prawa, interpretacje lubią się zmieniać.

 

Raz przygotowany regulamin nie jest na wieki. Należy go aktualizować.

 

Na potrzeby InstaKonkursu przyjęłam, że jest on przyrzeczeniem publicznym, a nie umową.

 

Jest to wzór z możliwością rozbudowania treści.

 

Cóż miłej zabawy i do zobaczenia na Instagramie!

 

Pozdrawiam,

radca prawny Martyna Popiołek-Dębska

 

 [MP2]Uzupełnij.

 [MP3]Inne przypadki wymagają dodatkowych zapisów, a poniżej 13 roku życia zgód np. opiekunów prawnych.

 [MP4]Masz możliwość wyboru do mieszkańców jakiego kraju przeznaczony jest konkurs albo zastrzeżenie że uczestnik konkursu ma adres w Polsce, pod który będziesz mogła/mógł wysłać nagrodę.

 [MP5]Wybierz jedną z opcji. Oczywiście jest wiele możliwości. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia i przepisy prawa 😊

 [MP6]

Wybierz jedną z opcji.

 

 [MP7]

Wiem, że często widzisz przeniesienie praw autorskich w Regulaminach, ale ja stosuję licencję.  Art. 53 ustawy o pr. autor. i pr. Pokr.  Stanowi że umowa przeniesienia praw autorskich wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Stąd moja wątpliwość co do skuteczności takich zastrzeżeń w Regulaminach.  Licencja niewyłączna nie wymaga żadnej formy szczególnej.

 

UWAGA! Jeżeli będziesz chciał modyfikować pracę Uczestnika to możesz potrzebować praw zależnych do utworu. Konieczne będą dodatkowe zapisy.

 

 [MP8]Ustal ile osób ma liczyć Komisja

 [MP9]Przykładowa ilość zwycięzców. Ustal ilość zwycięzców.

 

 [MP10]

Jeżeli wartość nagród nie przekracza 2000 zł. Jeżeli jest wyższa płatnikiem podatku jest organizator. Wysokość podatku to 10%.  Wtedy trzeba modyfikować także żądane dane od Zwycięzcy – Urząd Skarbowy do rozliczeń podatku.

 

 [MP11]

Jest to przykład ogłoszenia wyników najbardziej popularny. Możesz to zmodyfikować, ale pamiętaj o precyzji języka i szczegółach.

 

 [MP12]Jeżeli nagroda jest cyfrowa jak ebook usuń adres korespondencyjny do doręczenia nagrody. Adres korespondencyjny jest Ci potrzebny gdy nagroda jest wysyłana pocztą lub kurierem.

 

Do modyfikacji gdy wejdzie w grę rozloczenie z Urzędem Skarbowym (gdy nagroda warta więcej niż 2000 zł).

 

Dodaj numer telefonu gdy wysyłka jest dokonywana kurierem.

 [MP13]W przypadku nagród elektronicznych (adres e-mail).

 [MP14]

Jeżeli nagroda jest pieniężna to zmodyfikuj:

 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę rzeczową.

 

 [MP15]

Możesz zamieścić odwołanie do Twojej polityki prywatności wówczas zostaw tylko pkt. 1-3, a resztę usuń i dodaj:

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL _____________

 

 [MP16]

Możesz zmodyfikować, ale pamiętaj że np. 1 dniowy termin może nie być wystarczający i naruszać prawa uczestnika do złożenia reklamacji.

 

 [MP17]

Zapisy wymagane przez IG

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.babyhand.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.babyhandpl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.babyhand.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.babyhand.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
3. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
5. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.babyhand.pl.
6. SPRZEDAWCA  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Babyhand Sylwia Sobierajska, wpisaną do CEIDG, NIP 9252077107
7. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. KONTO –  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
10. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. DOSTAWCA – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
12. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.babyhand.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep internetowy www.babyhand.pl sprzedaje używaną odzież dziecięcą, akcesoria dziecięce. Są to : sweterki, bluzy, t-shirty, topy, koszule, tuniki, sukienki, spódnice, kurtki, płaszcze, bluzki dla dzieci, bolerka, spodnie, spodenki, kombinezony, podkoszulki, zestawy, piżamy, stroje kąpielowe, stroje karnawałowe, czapki, szaliki, bieliznę, ubrania dla niemowląt, buty, torebki, akcesoria. Sprzedawane towary sprowadzane są z Anglii lub innych krajów UE i są zgodne z normami higieny i przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Kolory w rzeczywistości mogą się nieco różnić, może to być spowodowane oświetleniem, ustawieniami monitora komputerowego na którym wyświetlacie Państwo zdjęcia lub też obróbką zdjęć której są one poddawane przed ich umieszczeniem w Internecie. Sprzedawany towar może wykazywać pewien stopień zużycia odpowiadający długości jego użytkowania. Cena towaru jest określana w odniesieniu do jego zużycia, marki, i jakości. Odzież używana dostępna w sklepie internetowym segregowana jest wg następujących warunków:

Nowe z metką – nowe, markowe produkty z papierową metką
Nowe bez metki – nieużywane produkty, wyprane w pralni ekologicznej.
Bardzo dobry – produkty używane, bez plam, dziur . Jeśli pojawiają się nieznaczące mankamenty, są one zaznaczone w opisie produktu.
Dobra – Produkty używane noszące ślady użytkowania. Każda wada jest zaznaczona i opisana. Produkty w stanie dobrym znajdują się w kategorii : Strefa niskich cen. Produkty z tej kategorii nie podlegają reklamacji ani zwrotom.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.babyhand.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2. formularz odstąpienia od umowy,
3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 98 1050 1168 1000 0090 8247 9214 (ING Bank Śląski) Sylwia Sobierajska ul. Stolarska 26 42-300 Myszków

W tytule przelewu należy wpisać „ Zamówienie nr … ”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
1. Czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych,
2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 3 dni od tej chwili.
3. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@babyhand.pl
4. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Do wiadomości należy dołączyć w załączniku zdjęcie wady produktu. Podane informacje znacznie ułatwią I przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
7. W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
8. W związku z uzasadnioną I pozytywnie rozpatrzoną reklamacją Klienta, Sprzedawca odpowiednio:
a. pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktu
b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.
c. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny – po ustaleniu Sprzedawcy i Klienta kwoty obniżonej ceny produktu, kwota jest zwracana najpóźniej w terminie 14 dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą mailową
11. Klient wysyła produkt reklamowany na adres:

Babyhand – Sylwia Sobierajska
ul. Stolarska 26
42-300 Myszków

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:

Babyhand – Sylwia Sobierajska
ul. Stolarska 26
42-300 Myszków

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jakości i stanu Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 8 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy . W celu stwierdzenia jakości, stanu Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego przez Klienta Produktu.
6. Koszt przesyłki zwracanego Produktu pokrywa Klient .
7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania Produktu przez Klienta.
8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

§9

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: ul. Stolarska 26, 42-300 Myszków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@babyhand.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 514365655
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

§10

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają wszystkie podatki, nie uwzględniające Kosztów dostarczenia Produktu.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 11
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 12
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:- wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,- dodania ich do koszyka,- wybrania sposobu zapłaty i dostawy,- zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany- podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany- kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności szybkim przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
5.   W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności tradycyjnym przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia zapłaty na konto Sprzedawcy.

§ 13
DOSTAWA

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
2. Zamówienia opłacone wysyłamy do 3 dni roboczych. Termin jest określony w dniach roboczych liczonych od kolejnego dnia od złożenia zamówienia
3. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

§ 14

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 15
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 14 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer ( lub urządzenie mobilne ) z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§16
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.