Reklamacje i zwroty

 

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 3 dni od tej chwili.
  3. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@babyhand.pl
  4. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Do wiadomości należy dołączyć w załączniku zdjęcie wady produktu. Podane informacje znacznie ułatwią I przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  7. W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  8. W związku z uzasadnioną I pozytywnie rozpatrzoną reklamacją Klienta, Sprzedawca odpowiednio:
 2. pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produtku
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.
 4. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny – po ustaleniu Sprzedawcy i Klienta kwoty obniżonej ceny produktu, kwota jest zwracana najpóźniej w terminie 14 dni od pozytywnie rozpatrzonej rekalmacji.
  1. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą mailową
  2. Klient wysyła produkt reklamowany na adres:

 

         Babyhand – Sylwia Sobierajska

 1. Stolarska 26

         42-300 Myszków

 

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:

 

Babyhand – Sylwia Sobierajska

 1. Stolarska 26

         42-300 Myszków

 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jakości i stanu Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 8 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy . W celu stwierdzenia jakości, stanu Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego przez Klienta Produktu.
 3. Koszt przesyłki zwracanego Produktu pokrywa Klient .
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania Produktu przez Klienta.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym